a „Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban - diskurzusok, termelők, vásárlók és társadalomgazdasági hatások

Jelen dokumentum tartalmazza a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet
(KRTK KTI), valamint kutatójának a NKFIH K - 129097 „Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban - diskurzusok, termelők, vásárlók és társadalomgazdasági hatások” témaszámú és tárgyú kutatásban megvalósuló adatkezelési tájékoztatóját.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1.  Adatkezelő adatai

Kutatást vezető kutató neve: Nemes Gusztáv
Kutató levelezési címe: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Kutató email címe: nemes.gusztav@krtk.mta.hu / nemes23@gmail.com

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet (KRTK KTI)
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
E-mail: titkarsag@krtk.mta.hu
Honlap: www.krtk.mta.hu
A KRTK KTI adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége megtalálható a Kutatóközpont weboldalán az Adatvédelem címszó alatt.

1.  A kutatás adatai

Kutatás azonosítószáma: K - 129097
Kutatás neve: Mítosz és realitás, helyi élelmiszerrendszer a ’Magyar Provence’-ban - diskurzusok, termelők, vásárlók és társadalomgazdasági hatások

Kutatás tárgya:
Helyi élelmiszerrendszer, helyi társadalom és falusi turizmus a Balaton-felvidéken

A kutatás célja:
A kutatás jelentősen hozzájárul a helyi élelmiszerrendszerek témakörét tárgyaló tudományos diskurzusokon belüli ellentmondások feloldásához, a vásárlók és termelők személyes döntéseiben és
a vidéki területek társadalomgazdasági jólétében játszott szerepének feltárásához. A kutatás elsősorban az alábbi dilemmákkal foglalkozik: ki a termékek fő célközönsége (helyi lakosok avagy városban élők, turisták); mi a rendszer fő célkitűzése (környezeti és társadalmi fenntarthatóság avagy gazdasági növekedés); van-e ellentét a mítosz és a realitás, vagyis a helyi élelmiszerrendszernek
a turizmusban kialakított képe illetve a helyi környezetre és a társadalmi-gazdasági jólétre gyakorolt hatásai között. A kutatást végző kutatók kis földrajzi területen, (Káli-medence) multidiszciplináris megközelítésben alkalmazunk kvantitatív és kvalitatív módszereket. Mindez hozzájárul ahhoz az új, dinamikus elemzési kerethez, ami végső soron lehetővé teszi majd, hogy a helyi élelmiszerrendszerek, a fenntartható turizmus, vidék- és helyi gazdaságfejlesztés témakörében jelentős új eredményeket legyenek felmutathatóak.
Kutatás időtartama: 2018-10-01 – 2021-09-30

2.  A kutatásban kezelt adatok köre

A kutatás céljának eléréséhez az alábbi adatok kezelése szükséges:

 • A kutatás céljának eléréséhez helyi lakosokkal és turistákkal anonim kérdőívek és interjúk készülnek,
  az ennek során keletkező adatok kerülnek felhasználásra és tárolásra, ebben a kutatási részben személyes adatkezelés nem történik.

 • Az Adatkezelő a kutatás céljának eléréséhez helyi turisztikai szolgáltatók gyűjt össze egy adatbázisba.
  Az adatbázisba kerülő személyes adatok és a szolgáltatásra vonatkozó adatok egymással összekapcsolva kerülnek kezelésre, tárolásra. Adatkezelő az alábbi személyes adatokat gyűjti össze a megkérdezettektől: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatok forrása:

 • Az adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük be.

3.  Az adatkezelés joglapja

A kutatásban kezelt személyes adatok jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása.

vagy

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az, hogy a kutatási tevékenységgel megvalósítsuk a kutatáshoz kapcsolódó közérdekű feladatot.

4.  A kutatás és adatkezelés célja

A kutatás célja annak feltárása, hogy a helyi élelmiszerrendszer, gasztronómia és borkultúra milyen szerepet játszik egy turisztikai desztináció sikerében, illetve milyen hatással van a helyi társadalmi, gazdasági és természeti környezetre.

5.  Az adatok kezelésének időtartama

A kutatásban a megismert adatokat az Adatkezelő a kutatás lezárását követő 10 évig kezeli, azzal, hogy 10 évet követően felülvizsgálja az adatkezelés szükségességét.

6.  Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

 • helyesbítéshez való jog,

 • adatkezelés korlátozása,

 • törléshez való jog,

 • hordozhatósághoz való jog,

 • tiltakozáshoz való jog,

 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

 • a következő információkról tájékoztassuk:

  • az adatkezelés céljai;

  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel
   a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése, vagy kutatási célú kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

7.  Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

8.  Egyéb rendelkezések

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg. Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. április 3. napjától érvényes.